ZAPYTANIE OFERTOWE 2

W związku z realizacją projektu pt. „Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych w Zakładzie Meblowym Layman w Elblągu” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2014-2020, zapraszamy do składania ofert na przedmiot zamówienia, którym jest: Budowa hali produkcyjnej o powierzchni netto 1995m2, zlokalizowanej w Elblągu przy ulicy Słonecznikowej 10 na działkach nr 104 i 105 wraz z zapleczem socjalnym o powierzchni netto 232,6 m2. 

Treść zapytania ofertowego, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz wszelkie dokumenty niezbędne do złożenia oferty znajdują się na stronie:

 

https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl/publication/view/1051097

 

Uprzejmie informuję, iż przetarg został nie rozstrzygnięty, / zgodnie z warunkiem zawartym w sekcji Dodatkowe Warunki /, ponieważ ceny ofert przekroczyły założony w projekcie, na realizację tej inwestycji  budżet.

 

Treść ogłoszenia została zmieniona

07-09-2017

Poprawiono załącznik nr 7

06-09-2017

Zmiany dotyczą:
1/ stosowania klauzul społecznych dopuszczonych przez Ustawę z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U. 2013 poz. 907 ze zm.) w ramach udzielonych zamówień dotyczących realizowanego projektu
2/ punktacji dotyczącej oceny oferty tj. dodanie nowego kryterium - stosowanie klauzul społecznych
3/dodania nowego dokumentu : 
Załącznik nr 7 - Oświadczenie o stosowaniu „Klauzul społecznych”, premiujący 2 dodatkowymi punktami jego spełnienie.
Maksymalna ilość punktów przy ocenie oferty, zostaje zwiększona do 102.
W związku z wprowadzonymi zmianami, aby zapewnić wszystkim potencjalnym oferentom równe szanse w przygotowaniu oferty, wydłużamy termin składania ofert do 11-09-2017

25-08-2017
1/ Zmiany w dokumentacji technicznej 
- zastąpiono plik o nazwie „Konstrukcja” linkiem „Dokumentacja-Plik-Konstrukcja Etap I” do pobrania dokumentacji z branży konstrukcyjnej
- dodano rys. S2 dotyczący branży sanitarnej 

2/ Dodano informację dotycząca rezygnacji z kanału technologicznego:
W specyfikacji „zakres zmian” na rys. 02 z folderu Architektura –projekt zamienny, uwidoczniona jest uwaga dot. branży sanitarnej „ rezygnacja z kanału technologicznego”.
Kanał ten w pierwotnej wersji zawierał sieć sanitarną, deszczową i c.o. .
Zastąpiony on zostanie :
- kolektorem kanalizacji sanitarnej posadowionym pod posadzką hali
- rurociągami c.o. podwieszonymi pod konstrukcją dachu
- zewnętrzną kanalizacją deszczową.

3/ Zapytanie ofertowe dotyczy budowy hali produkcyjnej wraz z zapleczem socjalnym / w dokumentacji projektowej, oznaczone jako Etap I / bez robot drogowych oraz sieci zewnętrznych.

Termin składania ofert zostaje wydłużony do dnia 07-09-2017

Poniżej załączamy dokumentację techniczną do pobrania. 

Dokumentacja - Plik - Konstrukcja Etap I 

Pliki do pobrania

Rys S2.pdf typ: pdf 223 KB
architektura.zip typ: zip 6.78 MB
architektura_projekt zamienny.zip typ: zip 2.47 MB
elektryka.zip typ: zip 5.70 MB
elektryka_projekt zamienny - rzuty i schematy rozdzielnic.zip typ: zip 5.47 MB
Geologia - Rubno Layman.pdf typ: pdf 1.87 MB
sanitarka.zip typ: zip 8.01 MB
sanitarka_projekt zamienny - wentylacja.zip typ: zip 951 KB
Dystrybutorzy
Katalogi
Diament Meblarstwa 2013