Fundusze Europejskie

 

Dnia 10 lipca 2020 firma Layman sp. z o.o., sp. k.  podpisała umowę, w związku z którą otrzymała dofinansowanie na realizację projektu w ramach działania 1.5 Dotacje na kapitał obrotowy Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020.

 

Celem projektu było utrzymanie działalności firmy przez 3 miesiące.

Wartość bezzwrotnego wsparcia finansującego kapitał obrotowy w związku z COVID-19 , w kwocie 327 075,12 PLN pochodziła w całości ze środków wspólnotowych Unii Europejskiej.

 

 _______________________________________________________________________

 

Spółka Layman realizuje projekty wspófinansowane ze środków dotacji Unii Europejskiej:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Priorytet 1. Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur

Działanie 1.4 Nowe modele biznesowe i ekspansja

Poddziałanie 1.4.3 Technologie informacyjno-komunikacyjne w działalności MŚP

Tytuł projektu: Informatyzacja działalności przedsiębiorstwa Zakład Meblowy LAYMAN

Cele projektu: Podniesienie sprawności organizacyjnej, efektywności zarządzania działalnością i jakości procesów biznesowych przedsiębiorstwa LAYMAN, poprzez zwiększenie zastosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych.

Efekty projektu: Podniesienie sprawności organizacyjnej, efektywności zarządzania działalnością, jakości procesów biznesowych oraz pełniejszego wykorzystania posiadanego potencjału.

Wartość projektu: 630 627,15 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 415 239,78 zł

 

 

 

Zakład Meblowy Layman rozpoczął realizację projektu pt. "Wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych w Zakładzie Meblowym Layman w Elblągu" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach:Osi Priorytetowej 1 ? Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur, Działania 1.5 - Nowoczesne Firmy, Poddziałania 1.5.1 ?Wdrożenie wyników prac B+R Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko ? Mazurskiego na lata 2014-2020.

 

 

Projekt dotyczy realizacji inwestycji związanej z wdrożeniem wyników prac B+R  Wnioskodawcy, w obszarze inteligentnej specjalizacji "Drewno i meblarstwo".

Projekt polega  na zakupie maszyn ,urządzeń, IT oraz  budowie hali produkcyjnej .

Projekt ma służyć podniesieniu jakości wyrobów oraz konkurencyjności  ZM Layman.

Całkowita wartość projektu wynosi  7 995 000 PLN,  w tym wydatki kwalifikowalne projektu wynoszą 6 500 000 PLN.

Dofinansowanie za środków Unii Europejskiej  na realizację projektu wynosi  3 769 350 PLN.

 

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi zapytaniami oferowymi związanymi z w/w projektem:

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 15/10/LAYMAN/2018 

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 14/07/LAYMAN/2018


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 13/06/LAYMAN/2018


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/06/LAYMAN/2018


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 11/04/LAYMAN/2018

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 10/03/LAYMAN/2018


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/03/LAYMAN/2018


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/03/LAYMAN/2018

 

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/02/LAYMAN/2018


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/02/LAYMAN/2018


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/02/LAYMAN/2018


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/10/LAYMAN/2017


Zapytanie ofertowe nr 2/09/LAYMAN/2017


Zapytanie ofertowe nr 1/07/LAYMAN/2017

 

Zapytanie ofertowe nr 2/08/LAYMAN/2017


Zapytanie ofertowe nr 3/08/LAYMAN/2017

Dystrybutorzy
Katalogi
Diament Meblarstwa 2013